Fagdag for lavterskeltiltak om utnyttelse og menneskehandel.

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:gratis

Velkommen til Fagdag for lavterskeltiltak om utnyttelse og menneskehandel.

OBS! På grunn av begrenset mulighet for antall personer og lokaler i Covid-19 perioden vi er inne i må samlingen flyttes fra 16. oktober til 5. november.

 

Ansatte og frivillige i gatenære lavterskeltiltak kommer daglig i kontakt med sårbare personer og personer i sårbare situasjoner. Hjemløse, rusavhengige, psykisk syke, ensomme, fattige tilreisende EØS-migranter som livnærer seg ved tigging og samling av tomflasker, arbeidsmigranter og personer uten lovlig opphold. Når man befinner seg i en vanskelig situasjon, kan man være sårbar for ulike former for utnyttelse. Det er derfor viktig at de som møter disse gruppene, er bevisst på hva som bidrar til sårbarhet for utnyttelse, hvordan man kan oppdage tegn på utnyttelse, og hva man kan gjøre for å hjelpe de som blir utnyttet.

 

 

På denne dagen vil vi ha fokus på blant annet følgende problemstillinger:

På hvilke måter kan personer i vanskelige livssituasjoner bli utnyttet, og hva bidrar til sårbarhet for utnyttelse?
Hvilke tegn bør du være oppmerksom på blant brukerne av lavterskeltiltakene, og hvordan kan du avdekke at noen er utnyttet? Hvordan kan du hjelpe?
Hva er menneskehandel? Hva gjør du hvis du mistenker at noen er utsatt?

Målgruppe

Ansatte og frivillige i gatenære lavterskeltiltak (deltakere fra Oslo, Viken og Innlandet vil bli prioritert)

Fagdagen vil bestå av både undervisning, erfaringsutveksling og gruppearbeid.

Da deltakerne antas å ha ulik erfaring med og kunnskap om utnyttelse/menneskehandel, starter vi dagen med noe undervisning om dette. Mesteparten av dagen vil vi imidlertid bruke på erfaringsutveksling i plenum, kafédialog og gruppearbeid med utgangspunkt i konkrete kasus/eksempler. Deler av dagen vil deltakerne bli delt inn i grupper ut fra hvilke målgrupper de hovedsakelig er i kontakt med; rusavhengige/hjemløse (norske/flyktninger/papirløse), arbeidsmigranter utnyttet på det formelle eller uformelle arbeidsmarkedet og bostedsløse EØS-migranter (bl.a. rom) sårbare for utnyttelse på en rekke områder (bl.a. til seksuelle formål, kriminalitet, tigging).

Program

5. november 2020
09:00-09:15Velkommen v/ Mary Vold og Line Vollebæk
09:15-10:00Om ulike former for utnyttelse, inkludert menneskehandel. Hvem er spesielt sårbare, og hvilke tegn skal man se etter?
10:00-10:15Pause
10:15-11:00Hva kan ansatte og frivillige å lavterskeltiltak gjøre for å hjelpe de som er utnyttet? Hvilke delemmaer kan oppstå når det gjelder tilgang til bistand/hjelp og konsekvenser av en ev. anmeldelse? Hva med gråsonetilfellene?
11:00-11:15Pause
11:15-12:00Erfaringsutveksling
12:00-12:45Lunsj
12:45-13:30Kafe'dialog
13:30-13:45Pause
13:45-14:30Oppsummering av kafe'dialog. Gruppearbeid med utgangspunkt i konkrete kasus/eksempler.
14:30-14:45Pause
14:45-15:30Oppsummering og planer videre. Skal vi samles igjen?